Η Sunnyseeker Hotels και η ΕΟΕ Tourist Enteprise Ltd